Không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự, đại hội đồng cổ đông Eximbank bị hủy

Thứ sáu, 26/04/2019 | 05:36 GMT+7

MINH TUẤN

Do số lượng cổ đông tham dự chưa đủ, nên đại hội đồng cổ đông Eximbank sẽ dời sang ngày khác.

Vào lúc 8h sán 26/4, Ngân hàng Xuất nhập khẩu-Eximbank (EIB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 tại khách sạn Sheraton Saigon.

Đại hội được dự báo sẽ rất “nóng” bởi có nhiều thay đổi trong cơ cấu cổ đông lớn, tranh chấp ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Eximbank dự kiến sẽ rất
Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Eximbank dự kiến sẽ rất "nóng".

Và chỉ trước thềm diễn ra đại hội vài chục giờ đồng hồ, Eximbank đã bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc sửa đổi và bổ sung điều lệ.

Cụ thể, trong dự thảo tờ trình, Eximbank đưa ra 4 nội dung sửa đổi, bổ sung gồm Khoản 4 Điều 2, Điều 33, Khoản 6 Điều 35 và các nội dung khác của Điều lệ ngân hàng.

Với Tờ trình kiến nghị sửa đổi Khoản 4, Điều 2 Điều lệ Eximbank, ngân hàng này kiến nghị được sửa theo hướng người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian khuyết tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc thay thế. Theo quy định cũ, người đại diện theo pháp luật chỉ là tổng giám đốc.

Tờ trình nêu rõ hiện nay, hoạt động của Eximbank đang xảy ra trường hợp tổng giám đốc bị miễn nhiệm và ngân hàng chưa hoàn tất thủ tục bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Theo quy định, chức danh tổng giám đốc ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận dự kiến trước khi Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Do đó, trong thời gian khuyết chức danh này, Eximbank không có người đại diện theo pháp luật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của ngân hàng, đại diện cho Eximbank với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án, các quyền và nghĩa vụ khác.

Theo Eximbank, kiến nghị sửa đổi Điều lệ trên nhằm đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật.

Ban lãnh đạo và Ban điều hành của Eximbank tại 31/12/2018.
Ban lãnh đạo và Ban điều hành của Eximbank tại 31/12/2018.
Thông tin cơ bản về Eximbank.
Thông tin cơ bản về Eximbank.

Ngoài ra, để phù hợp với các quy định mới, Eximbank cũng đề xuất sửa đổi Điều 33 và khoản 6, Điều 35 của Điều lệ ngân hàng về điều kiện tiến hành họp đại hội cổ đông.

Quy định cũ trong Điều lệ Eximbank là cuộc họp được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nếu cuộc họp lần đầu không thành công thì cuộc họp lần 2 được triệu tập trong vòng 30 ngày và chỉ được tiến hành khi có ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ngân hàng này đề xuất sửa theo hướng, cuộc họp đại hội cổ đông được tiến hành khi có ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường họp cuộc họp lần thứ 2 thì phải có ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết và được triệu tập trong vòng 30 ngày.

Tờ trình thứ 3 là sửa đổi Khoản 6, Điều 35. Hiện tại, Điều lệ ngân hàng quy định việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của đại hội cổ đông chỉ được thông qua nếu có 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Còn trong tờ trình này, ngân hàng đề xuất sửa đổi việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì quyết định của đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự, đại hội đồng cổ đông Eximbank bị hủy
  Kết quả hoạt động 2018 của Eximbank.

Kết quả hoạt động 2018 của Eximbank.

Kế hoạch kinh doanh 2019 của Eximbank.
Kế hoạch kinh doanh 2019 của Eximbank.

Nêu cơ sở đề xuất, các tờ trình đứng tên Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Minh Quốc cho biết Điều lệ hiện nay của ngân hàng được thông qua từ họp đại hội cổ đông thường niên 2012. Đến nay, hầu hết căn cứ xây dựng Điều lệ đã hết hiệu lực, được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung. Do đó, các nội dung của Điều lệ đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân hàng kiến nghị cổ đông giao Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ mới theo hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ và ban hành Quy chế mới để thực hiện.

Ngoài ra, chương trình đại hội cổ đông thường niên 2019 của Eximbank cũng sẽ thông qua hàng loạt tờ trình khác như báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 20192019, tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trịtrị 2019, kinh phí hoạt động và thù lao của Ban kiểm soát 2019.

Đại hội cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động 2018 và định hướng 2019, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2019, báo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch kinh doanh 2019... 

Tình hình tài chính của Eximbank tại 31/12/2019.
Tình hình tài chính của Eximbank tại 31/12/2019.

Tại 31/12/2018, tổng tài sản Eximbank đạt 152.652 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2017, chỉ thực hiện được 86% kế hoạch năm. Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 118.694 tỷ đồng, tăng 1% so với năm 2017, thực hiện được 80% kế hoạch. 

Tổng dư nợ tín dụng đạt 104.118 tỷ đồng (không bao gồm trái phiếu VAMC), tăng 3% so với năm 2017, cũng chỉ thực hiện được 92%. Dù dư nợ tín dụng không tăng nhiều nhưng chất lượng tín dụng đã cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2018 chỉ còn 1,84% tổng dư nợ.

Lợi nhuận trước thuế của riêng ngân hàng đạt 801 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2018 hợp nhất đạt 827 tỷ đồng, chỉ hoàn thành 52% kế hoạch.

Nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp là do Eximbank đã trích bổ sung dự phòng 904 tỷ đồng (bao gồm trích bổ sung dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC theo quy định Thông tư số 08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016 số tiền 514 tỷ đồng và trích bổ sung dự phòng khoản phải thu khó đòi liên quan đến 2 vụ việc tiền gửi của bà Chu Thị Bình và Nguyễn Thị Lam số tiền 390 tỷ đồng). Kết quả kinh doanh (chênh lệch thu chi) của Eximbank trước khi trích lập bổ sung các khoản dự phòng là 1.731 tỷ đồng.

9h15: Đại hội vẫn chưa thể bắt đầu

Theo như thông báo đại hội cổ đông của Eximbank dự kiến tổ chức vào 8h sáng 26/4. Tuy nhiên đến 9h đại hội vẫn chưa bắt đầu. Theo như phía đại diện ngân hàng Eximbank cho biết, do số lượng cổ đông đến chưa đầy đủ nên sẽ bắt đầu trễ.

Đại hội Eximbank vẫn phải chờ cổ đông.
Đại hội Eximbank vẫn phải chờ cổ đông.

Trần Ngọc Dũng-Trưởng bản kiểm tra tư cách cổ đông cho biết, do số lượng cổ tham dự chưa đủ, nên sẽ dời thời gian đại hội bắt đầu vào lúc 9h30.

9h30: Trần Ngọc Dũng-Trưởng bản kiểm tra tư cách cổ phần cho biết hiện tại, đại hội chỉ có 199 cổ đông tham dự, với tổng số cổ phần 808.528.049, tỷ lệ cổ phần biểu quyết là 57,63%. Theo ông Dũng, nếu không đủ 65% số lượng tỷ lệ cổ phần biểu quyết sẽ tiến hànn đại hội cổ đông trong 30 ngày tới.

9h40: Đại hội chính thức bị hủy, cổ đông lần lượt ra về.

Từ khóa: