Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Thứ năm, 12/12/2019 | 14:49 GMT+7

MINH TUẤN

Nhiều nhà đầu tư giữ các cổ phiếu của nhiều công ty trong thời kỷ khủng hoảng 2007-2009 đến nay đã thu lợi gấn nhiều lần.

Netflix

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 5,5 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 310,48 USD

Mức tăng: 5.545%

Amazon

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 60,49 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 1.745,72 USD

Mức tăng: 2.786%

AT&T 

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 21,72 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 37,75 USD

Mức tăng: 74%

Ford

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 1,74 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 8,89 USD

Mức tăng: 411%

Apple  

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 11,87 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 261,78 USD

Mức tăng: 2.105%

Bank of America 

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 3,75 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 33,18 USD

Mức tăng: 785%

Intel

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 12,55 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 57,61 USD

Mức tăng: 359%

Microsoft

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 15,15 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 149,59 USD

Mức tăng: 887%

Alphabet (công ty mẹ Google)

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 145,59 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 1.293,67 USD

Mức tăng: 789%

United Airlines Holdings 

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 3,84 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 91,78 USD

Mức tăng: 2.290%

Las Vegas Sands 

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 1,42 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 61,3 USD

Mức tăng: 4.217%

Xerox  

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 10,99 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 39,06 USD

Mức tăng: 255% 

Chipotle Mexican Grill  

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 49,07 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 772,61 USD

Mức tăng: 1.475%

Target  

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 25,37 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 127,02 USD

Mức tăng: 401%

Walmart

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 47,51 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 119,36 USD

Mức tăng: 151%

American International Group (AIG) 

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 7 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 53,3 USD

Mức tăng: 661%

General Electric (GE) 

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 7,13 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 11,55 USD

Mức tăng: 62%

Macy's  

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 6,8 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 15,43 USD

Mức tăng: 127%

Wells Fargo

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 9,97 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 54,28 USD

Mức tăng: 444% 

Cisco Systems 

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 13,62 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 44,85 USD

Mức tăng: 229%

Coca-Cola 

Nhà đầu tư lời bao nhiêu nếu mua cổ phiếu vào thời kỳ khủng hoảng 2007-2009

Giá cổ phiếu ngày 9/3/2009: 19,38 USD

Giá cổ phiếu ngày 22/11/2019: 53,03 USD

Mức tăng: 174%

Từ khóa: