Trước khi bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, Thuỷ sản Minh Phú chia cổ tức lên tới 70%

Thứ tư, 23/01/2019 | 07:19 GMT+7

TUYẾT HƯƠNG

Danh sách một số nhà đầu tư tiềm năng và trình cổ đông Minh Phú thông qua là Mitsui & Co.Ltd, Hanwa Co.Ltd, Royal Holdings Co.Ltd và các nhà đầu tư khác.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường 2019 với các nội dung về chia cổ tức, kế hoạch kinh doanh và danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần riêng lẻ.

MPC sẽ thu về khoảng 230-250 triệu USD khi bán 75,72 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư.
MPC sẽ thu về khoảng 230-250 triệu USD khi bán 75,72 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư.

Theo đó, Hội đồng quản trị MPC trình cổ đông thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến 50-70%. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế tính đến ngày 31/12/2018. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I năm 2019.

Một nội dung đáng chú ý tại đại hội cổ đông bất thường lần này là công bố danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán cổ phần riêng lẻ. Theo đó, MPC đã công ty đã cân nhắc một số nhà đầu tư tiềm năng và trình cổ đông thông qua danh sách. Đó là Mitsui & Co.Ltd, Hanwa Co.Ltd, Royal Holdings Co.Ltd và các nhà đầu tư khác.

Trước đó, tại đại hội cổ đông bất thường năm 2018, Minh Phú đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư. MPC có thể bán cổ phần cho 1 nhà đầu tư hoặc có thể bán cho cả 3 nhà đầu tư, thương vụ chào bán này có giá trị khoảng 230-250 triệu USD.

MPC cũng xin ý kiến về việc miễn chào mua công khai cho các nhà đầu tư. Theo đó, các nhà đầu tư này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phần trong một lần hoặc nhiều lần dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên tại thời điểm nhận chuyển nhượng mà không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Trong năm 2018, Minh Phú ước đạt lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.030 tỷ đồng.  Về kế hoạch kinh doanh cho năm 2019, Minh Phú đặt chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu 77.400 tấn, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng.

Với mảng nuôi tôm, sản lượng kế hoạch là 11.080 tấn, đem về 300 tỷ lợi nhuận. Như vậy, kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2019 là 2.300 tỷ đồng.

Từ khóa: