Từ 1/6, Đà Nẵng phân cấp cho các quận huyện định giá tiền sử dụng đất

Thứ năm, 23/05/2019 | 11:46 GMT+7

TRÀ GIANG

UBND các quận huyện cũng là nơi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với cách mạng ở Đà Nẵng.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa ký ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND phân cấp cho UBND các quận huyện thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Nguyên tắc, trình tự, thủ tục, hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp người có công với cách mạng thuộc đối tượng miễn, giảm tiền sử dụng đất đã nộp hồ sơ tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày Quyết định 25 có hiệu lực thi hành thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, trình UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Đà Nẵng phân cấp cho các UBND quận huyện định giá tiền sử dụng đất từ ngày 1/6/2019.
Đà Nẵng phân cấp cho các UBND quận huyện định giá tiền sử dụng đất từ ngày 1/6/2019.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng được giao chủ trì, phối hợp với Cục thuế Đà Nẵng và UBND các quận huyện hướng dẫn việc triển khai thực hiện quyết định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo Quyết định này. Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo đề xuất UBND TP. Đà Nẵng điều chỉnh cho phù hợp.

Ngoài ra, Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục thuế Đà Nẵng bàn giao dữ liệu kết quả thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Đà Nẵng cho UBND các quận huyện.

Giao Cục thuế Đà Nẵng hướng dẫn Chi cục thuế các quận huyện thực hiện việc ban hành quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm đối với người có công với cách mạng theo quy định và gửi quyết định đến Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế TP. Đà Nẵng, UBND các xã phường và các cơ quan, cá nhân liên quan để theo dõi và thực hiện.

UBND các quận huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện ban hành quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật và gửi Quyết định đến Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Cục thuế TP. Đà Nẵng, Chi cục thuế các quận huyện, UBND các xã phường và các cơ quan, cá nhân liên quan để theo dõi và thực hiện.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND TP. Đà Nẵng và trước pháp luật về thực hiện các nội dung được phân cấp. Quyết định 25/2019/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2019.

Từ khóa: